اختلاط در پالپ و کاغذ

عمل اختلاط در صنعت کاغذ و پالپ یکی از عملیات مهم در فرآیند های اجرایی می باشد. این اختلاط می تواند به منظور ترکیب کردن خمیر در مخازن ذخیره، کنترل استحکام و پایداری در حین فرآیند پالپ، همگنی و یکنواختی قبل از ماشین های کاغذ و مخلوط کردن مواد شیمیایی در سوسپانسیون پالپ در مراحل سفید کردن صورت پذیرد.
برای آشنایی با اهمیت اختلاط می توان یادآور شد که بدون یک اختلاط خوب هزینه های عملیاتی ممکن است افزایش یافته و باعث تولید محصولات غیر پایدار و ناهمگنی و با کیفیت پائین شود. برای مثال، اختلاط ضعیف در مرحله سفید سازی باعث تماس شیمیایی ناچیز بین مواد شود. نتیجه این تماس تولید محصول باکیفیت پایین می باشد، مانند تولید پالپ با رنگ تیره و شفافیت کمتر و کثیف که این امر اغلب بوسیله اضافه کردن مواد شیمیایی جبران می گردد. ضمن اینکه باید توجه داشت استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی سفید کننده هزینه های تولید را افزایش داده و بر روی استحکام و پایداری محصول تاثیر منفی می گذارد.

آزمایشات شرکتMill و مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که بهبود اختلاط منجر به کاهش استفاده از مواد شیمیایی می شود. همچنینیک اختلاط خوب، در عملیات سفید کردن پالپ،یکنواختی کیفیتی بیشتریرا به همراه دارد. تجربه نشان داده است که پالپ حاصل از یک اختلاط مطلوب،هزینه اختلاط را در فرآیند سرمایه گذاری در کمتر از 3 ماه برمی گرداند.
ارزیابی کیفیت اختلاط در فرآیندهای پالپ و کاغذ همانند دیگر صنایع،یک کار مشکل می باشد.برای این امر مهم روش های مختلفی به کار رفته است که در این میان رایج ترین آن ها تکنیک اندازه گیری غیرمستقیم می باشد.در این روشمعیار سنجش کیفیت محصول نهایی براساس مشخصه هایی مانند عدد کاپا (شامل لیگنین) روشنایی پالپ، تمیزی پالپ، استحکام و پایداری پالپ خواهد بود.
شایان ذکر است با وجود آنکه که کیفیت پایین محصول می تواند نشانه ای از اختلاط ضعیف در فرآیند تولید باشد؛اما این خصیصه ی محصول یک شاخص مبهم از کیفیت اختلاط می باشد زیرا این روش قادر به تعیین محلی که مشکل رخ داده نیست.برای مثال کیفیت پایین می تواند ناشی از شستشوی ضعیف پالپ نسبت به اختلاط ضعیف باشد. بنابراین، روش مستقیم ارزیابی کیفیت اختلاط بسیار مطلوب هستند.
روش های مستقیم زیادی برای ارزیابی کیفیت اختلاط در مقیاس های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی برای ارزیابی اختلاط وجود دارد که شامل اندازه گیری توزیع مواد شیمایی باقی مانده، ردیاب های بی اثر (inert tracers) و ایزوتوپ های رادیواکتیو می باشد.
شکل زیر شماتیک فرآیند پالپ و کاغذ را نشان می دهد:

تکنیک های ارزیابی کیفیت اختلاط

تکنیک های ارزیابی کیفیت اختلاط نباید در فرآیند دخالت کند و یا تأثیر سوء بر کیفیت پالپ داشته باشد.

تکنیک های قدیمی مواردی مانند اندازه گیری یکنواختی مواد شیمیایی باقی مانده، توزیع ردیاب های بی اثر و پروفایل های دمایی در طول فرآیند لوله کشی را شامل می شد. در عین حال باید گفت که تاکنون روش موثری برای مشخص کردن کیفیت اختلاط در مقیاس صنعتی پالپ وجود ندارد.

اکثر تکنیک های ارزیابی اختلاط وقت گیر، خسته کننده و آسیب رسان هستند. در واقع این تست ها اثری تخریبی دارند که برای اجرا نیاز به دستکاری سیستم فرآیندی دارند. از طرفی چون فقط در یک نقطه نمونه برداری انجام می شود، تعداد زیادی از نمونه ها در مکان های مختلف مورد نیاز است تا یک تصویر واضح از چگونگی اختلاط نمایان گردد.

در شرایطی که اختلاف درجه حرارت کافی بین جریان پالپ و افزودنی شیمیایی وجود داشته باشد، پروفایل دمایی سطح لوله ی فرآیند می تواند به عنوان معیاری برای استنباط کیفیت اختلاط به کار گرفته شود. این امر با فرآیند هیچ دخالتی نداشته و می تواند به عنوان یک تکنیک اندازه گیری در محل به شمار رود. در عین حال این تکنیک فقط کیفیت اختلاط را در پیرامون لوله مشخص می کند و قادر به تعیین میزان اختلاط در سراسر حجم سوسپانسون نمی باشد.

هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری کیفیت اختلاط در سوسپانیسون های پالپ و انجام دادن این تکنیک در زمان های واقعی اختلاط به عنوان یک ابزار برای ارزیابی در مقیاس صنعتی و با استفاده از روش (ERT)Electrical Resistance tomography برای ارزیابی کیفیت اختلاط برای میکسرهای صنعتی پالپ می باشد.

ERT یک تکنیک غیر مهاجم است که به طور گسترده برای ارزیابی بی کیفیت استفاده شده است. در این روش توزیع هدایت الکتریکی در منطقه مورد نظر از ولتاژ اندازه گیری پیرامون محفظه را اندازه گیری می شود. اگر اختلاف هدایتی الکتریکی مناسبی بین سوسپانسیون و مواد شیمیایی افزودنی وجود داشته باشد، هدایت همگن فضایی می تواند اندازه گیری می شود و شرایط اختلاط می تواند ارزیابی و مشخص شوند.

در برسی کیفیت اختلاط، سوسپانسیون پالپ مخلوط شده توسط استاتیک میکسر، در اولین مرحله سفید سازی با دی اکسید کلر در (Hspp)Howe sound pulp&paper برای شرایط عملیاتی مختلف ارزیابی شد.
در این تحقیق فرآیند bleaching با تماس دادن پالپ با CLO2 دربازه زمانی 2-1 ثانیه درون استاتیک میکسر شروع می شود؛ سپس پالپ به درون یک برج راکتوری با زمان نگهداری کافی منتقل می شود. برای کامل شدن واکنش PFD فرآیند در شکل زیر مشخص شده است.

در این شیوه محلول CLO2 بوسیله یک اتصال T از طریق یک لوله کوچک حفره دار شده که پخش کننده است و در سرتاسر سطح مقطع استاتیک میکسر پخش می کند به سوسپانسیون پالپ وارد می شود. ترکیب نهایی از درون استاتیک میکسر جریان می یابد تا سوسپانسیون پالپ در تماس با مواد افزودنی شیمیایی برای اطمینان از یکنواختی شعاعی ترکیب مورد نظر باشد.

استاتیک میکسر برای اطمینان از تماس موثر بین مواد شیمیایی افزودنی و پالپ در برج مهم است. در واقع استفاده از  استاتیک میکسر یک نیاز ضروری برای دستیابی به بیشترین حذف لیکنین برای استفاده بهینه از مواد شیمیایی سفید کننده می باشد.

بررسی آزمایشگاهی تکنیک ERT

تکنیک ERT برای ارزیابی کیفیت اختلاط سوسپانسون پالپ با دی اکسید کلر (CLO2) بوسیله اندازه گیری توزیع هدایت الکتریکی در سطح مقطع لوله به کار گرفته می شود. در این روش یک واشر 610 mm ID PTFE بین فلنج ها بعد از استاتیک میکسر قرار داده می شود.طرح اندازه گیری شامل 16 الکترود تیتانیومی دایره ای (به قطر 380 mm) که مستقر در فواصل22.5 در اطراف حاشیه لوله می باشد. هر الکترود (سنسور) داخل واشر PTFE رشته شده و با دیواره داخلی طرح هم تراز شده است. بنابراین الکترودها جریان سوسپانسون پالپ درون لوله را تغییر نداده و این تکنیک اندازه گیری را به تکنیکی non-intrusive (غیر مخرب) تبدیل می کند.

در این روش یک پیج به انتهای هر الکترود وصل می شود که به کابل کواکسیال متصل می شود تا سیگنال های ورودی و خروجیERT را دریافت کند. سنسورها در اطراف محیط لوله قرار گرفته و اولین الکترود در بالاترین قسمت لوله قرار می گرد. الکترود زمین دارای اندازه یکسانی با سنسورها بوده و بین الکترود 8 و 9 و در کف طرح، سنسورها قرار گرفته اند. تمام الکترودها به سیستم ITS Z 8000 با کابل های 2.5 متری کواکسیال متصل شده اند.

سیستم ITS Z 8000 یک جریان ثابت AC به یک جفت از الکترودها اعمال می کند و اختلاف ولتاژ بین جفت الکترودهای دیگر با استفاده از استراتژی جفت مجاور (ITS 2007) اندازه گیری می شود که در این حالت فرکانس جریان تزریقی 80KHZ بود.

فاصله نمونه گیری 100ms و از یک الگوریتم طرح ریزی بازگشت خطی استفاده شد. برای بازسازی تصویر با استفاده از نرم افزار ITS-Z8000 در حالت کلی سیستم Z8000 قدرت تفکیک زمانی بسیار عالی و مقدار رسانندگی محلی از اندازه گیری ERT به طور میانگین 100-150 فرم برای آنالیز و تجزیه و تحلیل بیشترگرفته شد.

واکنش CLO2 با پالپ

CLO2 برای عملیات سفید سازی به پالپ اضافه می شود که خودش می تواند به عنوان یک ردیاب در بررسی اختلاط استفاده شود چرا که هدایت الکتریکی CLO2 (1.76 ) با هدایت الکتریکی پالپ ( 4.8) متفاوت است. در هدایت معمولی توموگرام مناطقی که غنی از  CLO2 باشد هدایت الکتریکی کم دارند، گرچه میزان واکنش به در نظر گرفته شدن نیاز دارد چون که ردیاب با مایع فرآیند واکنش می دهد.

در این واکنش سوسپانسیون پالپ و دی اکسید کلر برای حدود 2 ثانیه با هم در تماس هستند (بر اساس نمونه سرعت جریان 1.5  و در لوله با نرخ تولید 1000 یا سرعت جریان سوسپانسیون 300 زمانی که مخلوط به دستگاه اندازه گیری ERT می رسد.)

اگر جریان پلاگ درون لوله برقرار باشد میزان واکنش در طرح اندازه گیری بر اساس سینتیک واکنش پالپ با CLO2 در حدود 20% تخمین زده می شود. غلظت اندازه گیری شده CLO2 در فاصله تقریبی 12m بعد از جریان پایین دستی تزریق مواد شیمیایی (معادل با زمان اقامت 10 ثانیه) همچنین مصرف بالای مواد شیمیایی نشان داده شده حدود 80%خواهد بود. متأسفانه هیچ درگاهی برای گرفتن نمونه بعد از استاتیک میکسر وجود ندارد اما میزان واکنش این انتظار را ایجاد می کند که در طرح اندازه گیری قابل توجه باشد.

واکنش ردیاب با پالپ غلظت آن را کاهش می دهد و احتمالاً توزیع شیمیایی در سوسپانسیون پالپ را تغییر می دهد. واکنش همچنین هدایت الکتریکی ترکیب را تغییر می دهد. هدایت الکتریکی ترکیب تقریباً 2 متر بعد از جریان پایین دستی تزریق مواد شیمیایی حدود 10% بالاتر از سوسپانسیون پالپ قبل از میکسر می باشد.

تغییر در هدایت الکتریکی ترکیب ناشی از واکنش است بنابراین در مناطق با هدایت الکتریکی کم که هنوز می توانند غنی از CLO2  باشند تأثیر نمی گذارد.

 

نتیجه گیری

ERT در ارزیابی عملکرد اختلاط در استاتیک میکسر صنعتی و مانیتورینگ تغییرات فرآیند موفقیت آمیز بود. در مرحله اول سفید کنندگی پالپ بوسیله CLO2 ،ERT قادر به شناسایی حضور CLO2 بوسیله نشان دادن مناطق با هدایت الکتریکی کم در نمودار tomogram بود وقتی CLO2 تزریق می شد.

کیفیت اختلاط بوسیله پیکسل تصاویر ارزیابی شد و نتایج شاخص اختلاط بالاتری را نشان داد (کیفیت اختلاط پایین تر) وقتی که جریان CLO2 افزایش یافت به علاوه ERT قادر به مانیتور کردن تغییرات کیفیت اختلاط بر حسب جریان سوسپانسون و یا تغییر غلظت جرمی بود. در نرخ جریان سوسپانسیون پایین تر تصاویر توموگرافی مناطقی با هدایت پایین تر را نشان می دهد در کف لوله که غلظت بالاتری از CLO2 را در محل نشان می دهد که احتمالاً به خاطراختلاط ضعیف است وقتی انرژی برای اختلاط کاهش می یابد. در نرخ جریان پایین سوسپانسیون تصاویر همچنین مناطق کوچکتری از هدایت الکتریکی کم یا غلظت کم از CLO2 را نشان می دهد وقتی که غلظت جرمی سوسپانسیون کاهش می یابد که احتمالاً ناشی از کاهش شبکه فیبر سوسپانسیون در حال بهبود در توزیع شیمیایی است.

در نرخ جریان بالاتر سوسپانسیون شاخص اختلاط استاتیک میکسر در شرایط عملیاتی نرمال بوسیله تکنیک ERT بدست آمده توافق خوبی با سایر روش های اندازه گیری میکسرهای پالپ صنعتی دارد.

کاربرد میکسر در صنعت تولید کاغذ و خمیر کاغذ,mixer,paper mixer,میکسر خمیر کاغذ,استاتیک میکسر,فروش میکسر کاغذ,مخلوط کننده,واکنش CLO2 با پالپ,تکنیک ERT