مفهوم بافل و کاربرد آن در همزن‌ها

مفهوم بافل و کاربرد آن در همزن‌ها

اختلاط خوب بوسیله میکسرها در تانک زمانی بوجود می آید که گردابه ها و چرخش های جریان به حداقل برسد و الگوی جریان موازی با محور دوران باشد. بافل ها، صفحات عمودی با ضخامت خیلی کم هستند که با نصب روی دیواره ی تانک باعث به حداقل رسیدن گردابه ها و یکنواخت تر شدن الگوی جریان می شوند.

تصویر تانک با وجود بافل
تصویر تانک باوجد بافل

در غیاب بافل ها، جریان ایجاد شده بوسیله پروانه ها دوبعدی و همراه با چرخش و گردابه است. بافل ها جریان مماسی و چرخشی را به جریان های عمودی تبدیل می کنند. با این کار یک اختلاط سرتاسری در تانک بدون چرخش و با حداقل سازی حباب ها ایجاد می شود. بافل ها همچنین با اختلاط یکنواختی که ایجاد می کنند باعث افزایش بهره وری پروانه ها نیز می شوند.

الگوی جریان در تانک بدون بافل
الگوی جریان در تانک باوجود بافل

وجود بافل ها در سیالات با لزجت کم ضروری تر است چون در سیالات لزج، مقاومت سیال خود به خود باعث یکنواخت شدن الگوی جریان و کاهش گردابه ها می شود. تعداد بافل ها معمولا در حالت استاندارد 4 عدد و در زاویه 90 درجه می باشد و تعداد بیشتر از آن تغییر محسوسی در الگوی جریان ایجاد نمی کند. بافل ها در سیالات با لزجت کم دارای عرض حدود 1/12 قطر تانک هستند. در سیالات با لزجت بالاتر این نسبت به تدریج کاهش می یابد.

الگوی جریان در تانک باوجود بافل

وجود بافل ها در سیالات با لزجت کم ضروری تر است چون در سیالات لزج، مقاومت سیال خود به خود باعث یکنواخت شدن الگوی جریان و کاهش گردابه ها می شود. تعداد بافل ها معمولا در حالت استاندارد 4 عدد و در زاویه 90 درجه می باشد و تعداد بیشتر از آن تغییر محسوسی در الگوی جریان ایجاد نمی کند. بافل ها در سیالات با لزجت کم دارای عرض حدود 1/12 قطر تانک هستند. در سیالات با لزجت بالاتر این نسبت به تدریج کاهش می یابد.

در سیالاتی که لزجت پایین دارند(محدوده بین 1 تا 500 سانتی پویز) می توان بافل ها را چسبیده به دیوار نصب کرد. در سیالات با ویسکوزیته های بالا(10000 سانتی پویز و بالاتر) حداقل فاصله بین بافل و دیواره باید 25 میلیمتر باشد.

در تانک های مربعی یا مستطیلی، گوشه های تانک الگوی جریان مماسی را می شکنند و در نتیجه اثر وجود یک بافل را ایجاد می کنند و ممکن است در این حالت به بافل نیازی نباشد.بافل ها همچنین برای میکسرهای جانبی در مخازن بزرگ و میکسرهای زاویه دار در مخازن کوچک استفاده نمی شوند.
در تانک هایی که در آن کویل های مارپیچی برای تبادل حرارت نصب می شود، این کویل ها اثر بافلی کمی دارند و بنابراین در این تانک ها نیاز به وجود بافل هست. در این تانک ها کویل ها در فاصله 1.5 تا 2 برابر قطر کویل از هم فاصله دارند و بافل ها بین دیواره تانک و کویل ها سوار می شوند. در این حالت بافل ها برای نگهداری کویل ها نیز استفاده می شوند.

 

X