میکسر‌های استاتیک مارپیچی

میکسر‌های استاتیک مارپیچی

این نوع همزن‌ در محدوده وسیعی از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. همزن‌های مارپیچی برای سیال‌هایی با گران‌‌روی و چگالی متوسط بسیار مناسب می‌باشند. اصول کارکرد این همزن برای جریان‌های آرام (Turbulent) با عدد ریلوندز بیشتر از 4000 بر مبنای تقسیم، تبدیل و وارونه کردن است.

1- تقسیم جریان‌: با عبور سیال از این همزن، به ازای هر اِلمان سیال به دولایه مجزا تقسیم می‌شود. تعداد کل تقسیمات بعد از گذشتن از n اِلمان با فرمول x=2n محاسبه می‌گردد. بدین معنی که با وجود 18 اِلمان در همزن، سیال به 262144 تقسیم می‌شود.
2- تبدیل جریان: سیال به علت وجود فشار در طول اِلمان‌ها حرکت می‌کند. دیواره مارپیچی اِلمان‌ها باعث می‌گردد تا سیال‌هایی که در مرکز قرار دارند، به سمت دیواره و سیال‌هایی که در دیواره قرار دارند، به سمت مرکز حرکت کنند. این امر باعث به وجود آمدن اختلاف سرعت در مولکول‌های سیال شده و باعث قیچی شدن سیال می‌شود.
3- وارونه کردن: جهت حرکت سیال از اِلمانی به اِلمان دیگر 90 درجه تغییر می‌کند. این وارونه کردن جهت حرکت، باعث به وجود آمدن اغتشاش در سیال شده و قدرت اختلاط را افزایش می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این میکسر لطفا به کاتالوگ این محصول مراجعه کنید.

تصاویر مربوط به این میکسر :
X